Ethische Code

Sonnevelt streeft naar een samenleving waarin vitaal leven voor iedereen bereikbaar en vanzelfsprekend is. Een Sonnevelt-coach wil inspireren, raken en verrijken en heeft de ambitie om mensen te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. Een Sonnevelt-coach neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en gunt het iedereen om te genieten van het leven. Deze ethische code bevordert het welzijn en de veiligheid van de te begeleiden cliënten.

Als Sonnevelt-coach onderschrijft en verbindt Vitalità Coaching zich aan deze code en hanteert de onderstaande uitgangspunten voor de uitoefening van het vak.

(Hoogst)persoonlijk

Een belangrijke waarde voor een Sonnevelt-coach is een hoogstpersoonlijke benadering van anderen. De coach begeleidt een cliënt op basis van gelijkwaardigheid en is bereid om ook de eigen kwetsbaarheid te tonen. De coach erkent daarbij zijn of haar bijzondere verantwoordelijkheid voor de cliënt, die zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevindt. De coach begeleidt een cliënt met respect, met zuivere intenties en is integer en onpartijdig. De coach is zich scherp bewust van een goede zorgplicht en zal de cliënt geen schade berokkenen.

Vitaliserend

De coach neemt de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de emotionele en lichamelijke gezondheid van de cliënt. De Sonnevelt-coach heeft kennis van het model ‘De Levenscode’ en gebruikt dit model om cliënten te coachen op levensgebieden die bezieling behoeven. De coach zal er in de uitoefening van zijn of haar vak ook voor zorgen geen schade te veroorzaken aan het natuurlijke milieu van de mens en alles dat leeft. 

Betrouwbaar

De coach handelt uitsluitend in het belang van de cliënt en komt alle gemaakte afspraken na. De coach is zich bewust van de eigen grenzen en van de grenzen aan het vak van coachen. Tijdens de begeleiding en tot zes maanden na beëindiging van de begeleiding van een cliënt kan er geen sprake zijn van enig seksueel contact tussen de coach en de cliënt. Voor een kindercoach of gezinscoach wordt met cliënt hier ook de ouder/verzorger van een kind bedoeld. De coach begeleidt niet meerdere cliënten tegelijk die in een sociaal verband met elkaar staan en waarvan kan worden verwacht dat dit tot belangenverstrengeling leidt. Dit geldt ook voor mensen uit het eigen sociale netwerk van de coach. De coach houdt zich aan de Nederlandse wet, de Europese privacywetgeving (AVG) en aan de algemene culturele normen en regels van het fatsoen. De coach maakt de ethische code van Sonnevelt bekend aan de cliënt in zijn of haar praktijk.

Professioneel

De coach behandelt iedereen gelijk en staat open voor iedereen die begeleiding wenst. De coach werkt doorlopend aan de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling, zodat de cliënt erop kan vertrouwen dat de coach, indien nodig, doorverwijst naar een collega of specialist in de reguliere zorg.

De coach heeft kennis van regels rondom het voeren van een zelfstandige praktijk en houdt deze kennis ook toepasbaar. De coach voert een zorgvuldige administratie voor alle (persoonlijke) gegevens van de cliënt en houdt zich daarbij aan geldende privacywetgeving.  Door zich te verbinden aan deze code, verbindt de coach zich aan alle regels rondom vertrouwelijkheid. Informatie die direct van de cliënt of indirect via een andere bron over de cliënt bekend is, zal niet worden gedeeld en in het geval van intervisie of supervisie alleen geanonimiseerd. Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zal de coach geen informatie inwinnen bij voorgaande of andere begeleiders. In het geval de Nederlandse wet voorschrijft dat informatie over de cliënt moet worden gedeeld, zal de coach dit te allen tijde eerst met cliënt overleggen of in het geval dat cliënt overleden is, met zijn of haar directe naasten. De coach maakt de condities en voorwaarden waaronder wordt gewerkt, vooraf bekend aan cliënt en deze blijven geldig ook nadat de begeleiding stopt. Een voorwaarde is in ieder geval dat de deelnemer zorgt voor een passende en veilige ruimte waarin begeleiding kan plaatsvinden. Een deelnemer die coacht in de natuur of reizen maakt, zorgt ervoor dat vooraf duidelijk is welke verzekeringsvoorwaarden gelden. Condities en voorwaarden voldoen aan deze code.

 

Geldigheid

De ethische code is voor het eerst in werking getreden op 1 januari 2017 en voor het laatst bijgesteld op 14 juli 2020.