Algemene voorwaarden Vitalità Coaching

Artikel 1 | Definities

1. Vitalità Coaching, gevestigd te Boxtel, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2| Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard door of namens dienstverlener.

2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Dienstverlener heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van dienstverlener voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan dienstverlener worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt dienstverlener zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.

5. Indien het coachtraject wordt beëindigd door de opdrachtgever en dit gebeurt tegen het advies van dienstverlener in, dan doet de opdrachtgever dit voor eigen risico.

6. Het coachtraject kan door de dienstverlener eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet.

7. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de dienstverlener een klantendossier bijhoudt.

Artikel 4 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door dienstverlener gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd.

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij dienstverlener beschikbare informatie.

3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door dienstverlener gevraagde tarieven.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door dienstverlener is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.6. De dienstverlener is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

Artikel 5 | Betalingsvoorwaarden

1. Betaling vindt plaats in onderling overleg tussen opdrachtgever en dienstverlener. Opdrachtgever ontvangt een factuur van dienstverlener en de betaling dient te geschieden door overmaking op het IBAN-nummer dat op de factuur staat. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum , tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt dienstverlener zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien dienstverlener de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij dienstverlener.

Artikel 6 | Duur en beëindiging

1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 7 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

1. Bij aanvang van de training en/of workshops dient de betaling op rekening van dienstverlener te zijn bijgeschreven.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan dienstverlener. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en dienstverlener eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van dienstverlener, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan dienstverlener, als volgt:

1. bij annulering na inschrijving tot één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%;

2. bij annulering na inschrijving binnen één week voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door dienstverlener

Dienstverlener behoudt zich het recht voor om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een client te weigeren. Dienstverlener verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van afspraken

1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal dienstverlener de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.

3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt dienstverlener zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van dienstverlener is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

5. Elke aansprakelijkheid van dienstverlener voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de dienstverlener.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal dienstverlener zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 

Voor aanvang van de diensten door dienstverlener zijn deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst.

Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Vitalità Coaching. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en dienstverlener over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door dienstverlener. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.